مدرسه آموزش از راه دور امیرکبیر - راهنمایی،متوسطه:نظری و کاردانش،پیش دانشگاهی

معرفی مرکز

دارندگان سیکل  ترک تحصیلی ها  دیپلم ردی ها برای تحصیل هیچ وقت دیر نیست مرکز آموزش از راه دور امیرکبیر با مجوز رسمی از وزارت آموزش وپرورش در دوره های  راهنمایی  دبیرستان(متوسطه) ، پیش دانشگاهی و کاردانش در دو رشته گرافیک کامپیوتر و حسابداری مالی ثبت نام میکند  به صورت نیمه حضوری با شهریه کم

دارندگان سیکل  ترک تحصیلی ها  دیپلم ردی ها برای تحصیل هیچ وقت دیر نیست مرکز آموزش از راه دور امیرکبیر با مجوز رسمی از وزارت آموزش وپرورش در دوره های  راهنمایی  دبیرستان(متوسطه) ، پیش دانشگاهی و کاردانش در دو رشته گرافیک کامپیوتر و حسابداری مالی ثبت نام میکند  به صورت نیمه حضوری با شهریه کم

 

 

دارندگان سیکل   ترک تحصیلی ها   دیپلم ردی ها برای تحصیل هیچ وقت دیر نیست مرکز آموزش از راه دور امیرکبیر با مجوز رسمی از وزارت آموزش وپرورش

در دوره های   راهنمایی   دبیرستان(متوسطه) ، پیش دانشگاهی  و کاردانش در دو رشته گرافیک کامپیوتر و حسابداری مالی ثبت نام میکند   به صورت نیمه حضوری با شهریه کم